طراحی نرم افزارهای اجتماعی

[vc_row max_width=”1000″ min_height=”600″ content_placement=”middle” custom_bg_type=”image” custom_bg_cover=”cover” custom_bg_repeat=”no-repeat” custom_bg_position=”Left center” nav_skin=”light” consent_include=”include” equal_height=”true” custom_bg_image=”4348″ custom_bg_color=”{“solid“:{“id“:“custom_color“,“color“:“rgba(39,44,63,1)“}}” el_design=”{“mobile_landscape“:{“padding-bottom“:“60“},“tablet_portrait“:{“padding-bottom“:“80“},“desktop“:{“padding-top“:“180“,“padding-bottom“:“180“}}” overlay_color=”{“dir“:“to top“,“from“:{“id“:“Overlay color“,“color“:“rgba(21,20,36,0.5)“},“to“:{“id“:“custom_color“,“color“:“rgba(21,20,36,0)“}}”][vc_column el_design=”{“desktop“:{“padding-top“:“15“,“padding-right“:“15“,“padding-bottom“:“15“,“padding-left“:“15“}}” width=”7/12″ css_animation=””][vc_empty_space height=”80px”][vc_button_link title=”نرم افزار موبایل” text_typography=”{“variants“:“600“,“transform“:“uppercase“,“letter_spacing“:“0.2em“}” size=”3″ display=”display_block” css_animation=”wtbx-anim-fade-in” css_animation_easing=”wtbx_easing-natural” css_animation_duration=”wtbx-duration-1000″ css_animation_delay=”wtbx-delay-1500″ link_color=”{“id“:“custom_color“,“color“:“rgba(255,255,255,0.2)“}” link_color_h=”{“id“:“custom_color“,“color“:“rgba(255,255,255,0.7)“}” link=”url:%23|||”][vc_heading heading_text=”طراحی نرم افزارهای اجتماعی” heading_wrapper=”h1″ heading_color=”{“dir“:“45deg“,“from“:{“id“:“custom_color“,“color“:“rgba(251,137,87,1)“},“to“:{“id“:“custom_color“,“color“:“#fbc757“}}” heading_typography=”{“variants“:“900“,“font_size“:“40px“}” css_animation=”wtbx-anim-right-to-left-small” css_animation_easing=”wtbx_easing-natural” css_animation_duration=”wtbx-duration-1500″ css_animation_delay=””][vc_text_element typography=”{“variants“:“400“,“font_size“:“17px“}” css_animation=”wtbx-anim-right-to-left-small” css_animation_easing=”wtbx_easing-natural” css_animation_duration=”wtbx-duration-1700″ css_animation_delay=”wtbx-delay-200″ color=”{“id“:“custom_3715609566673309“,“color“:“#ffffff“}”]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است[/vc_text_element][vc_empty_space][vc_button_glowing title=”مشاهده نتیجه” size=”4″ display=”display_block” css_animation=”wtbx-anim-fade-in” css_animation_easing=”wtbx_easing-natural” css_animation_duration=”wtbx-duration-1000″ css_animation_delay=”wtbx-delay-1000″ link=”url:%23|||” border_radius=”{“top-left“:50,“top-right“:50,“bottom-right“:50,“bottom-left“:50,“property“:“border“,“suffix“:“radius“}” bg_color=”{“dir“:“315deg“,“from“:{“id“:“custom_color“,“color“:“#fbc757“},“to“:{“id“:“custom_color“,“color“:“rgba(251,142,87,1)“}}” bg_color_h=”{“dir“:“45deg“,“from“:{“id“:“custom_color“,“color“:“#fbb157“},“to“:{“id“:“custom_color“,“color“:“rgba(251,137,87,1)“}}” icon=”{“font“:“linea“,“icon“:“scape-linea-arrows-left“}”][/vc_column][/vc_row][vc_row row_width=”wtbx_stretch_row_content” nav_skin=”light” consent_include=”include”][vc_column el_design=”{“desktop“:{“padding-top“:“0“,“padding-right“:“0“,“padding-bottom“:“0“,“padding-left“:“0“}}” css_animation=””][vc_section_divider style=”layered-6″ height=”120″ responsiveness=”yes” tablet_landscape=”100″ tablet_portrait=”60″ mobile_landscape=”40″ mobile_portrait=”0″ color=”{“id“:“custom_3715609566673309“,“color“:“#ffffff“}”][/vc_column][/vc_row][vc_row max_width=”1000″ nav_skin=”light” consent_include=”include” custom_bg_color=”{“solid“:{“id“:““,“color“:““}}” el_design=”{“desktop“:{“padding-top“:“120“,“padding-bottom“:“60“}}”][vc_column width=”1/3″ css_animation=””][vc_heading heading_text=”01. استوری” heading_wrapper=”h3″ heading_typography=”{“font_family“:“ycvr“,“variants“:“900“,“font_size“:“30px“}” css_animation=””][/vc_column][vc_column el_design=”{“tablet_portrait“:{“border-left“:0,“padding-top“:“15“,“padding-left“:“15“},“desktop“:{“border-top“:0,“border-right“:2,“border-bottom“:0,“border-left“:0,“padding-top“:“0“,“padding-right“:“15“,“padding-bottom“:“0“,“padding-left“:“60“,“border-style“:“solid“}}” width=”2/3″ css_animation=”” border_color=”{“id“:“custom_color“,“color“:“rgba(251,172,87,1)“}”][vc_text_element typography=”{“variants“:“300“,“font_size“:“15px“}” disable_margin=”yes” css_animation=”” color=”{“id“:“Dark color“,“color“:“#2d3543“}”]به طور مساوی ارزش تاکتیکی را دوباره تعریف می کند در حالیکه گسترده استبرون سپاری. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم بهترین شیوه ها شبکه های حرفه ای قابل اعتمادبهبود فرآیند محور راه حلبا بهترین روش های متقابل.[/vc_text_element][/vc_column][/vc_row][vc_row nav_skin=”light” consent_include=”include” custom_bg_color=”{“solid“:{“id“:““,“color“:““}}”][vc_column css_animation=””][vc_image_carousel images=”4360,4363,4361,4362″ style=”scale” radius=”0″ shadow=”no_shadow” navigation_skin=”light” slider_pagination=”style_2″ pagination_skin=”light” autoheight=”false” slider_speed=”40″ autoplay=”0″ stop_hover=”true” preloader=””][/vc_column][/vc_row][vc_row max_width=”1000″ nav_skin=”light” consent_include=”include” custom_bg_color=”{“solid“:{“id“:“custom_color“,“color“:“rgba(249,250,255,1)“}}” el_design=”{“desktop“:{“padding-top“:“60“,“padding-bottom“:“60“}}”][vc_column width=”1/3″ css_animation=””][vc_heading heading_text=”02. روند” heading_wrapper=”h3″ heading_typography=”{“font_family“:“ycvr“,“variants“:“900“,“font_size“:“30px“}” css_animation=””][/vc_column][vc_column width=”2/3″ css_animation=””][vc_expandable_list style=”minimal” skin=”light” title_typography=”{“font_family“:“1592633072847828“,“variants“:“800“,“subsets“:“latin-ext“,“font_size“:“17px“}” css_animation=”” accent_color=”{“id“:“custom_color“,“color“:“rgba(251,172,87,1)“}”][vc_expandable_list_item bullet_style=”text” title=”مفهوم” bullet_text=”01.”][vc_text_element css_animation=””]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است[/vc_text_element][/vc_expandable_list_item][vc_expandable_list_item bullet_style=”text” title=”نمونه سازی” bullet_text=”02.”][vc_text_element css_animation=””]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است[/vc_text_element][/vc_expandable_list_item][vc_expandable_list_item bullet_style=”text” title=”نقد و بررسی” bullet_text=”03.”][vc_text_element css_animation=””]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است[/vc_text_element][/vc_expandable_list_item][vc_expandable_list_item bullet_style=”text” title=”نهایی” bullet_text=”04.”][vc_text_element css_animation=””]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است[/vc_text_element][/vc_expandable_list_item][/vc_expandable_list][/vc_column][/vc_row][vc_row max_width=”1000″ nav_skin=”light” consent_include=”include” custom_bg_color=”{“solid“:{“id“:““,“color“:““}}” el_design=”{“desktop“:{“padding-top“:“60“,“padding-bottom“:“15“}}”][vc_column width=”1/3″ css_animation=””][vc_heading heading_text=”03. تحویل” heading_wrapper=”h3″ heading_typography=”{“font_family“:“ycvr“,“variants“:“900“,“font_size“:“30px“}” css_animation=””][/vc_column][vc_column width=”1/3″ css_animation=””][vc_content_box style=”style_custom” shadow=”no_shadow” shadow_hover=”big_shadow” overflow=”” el_design=”{“desktop“:{“border-top“:2,“border-right“:2,“border-bottom“:2,“border-left“:2,“border-top-left-radius“:16,“border-top-right-radius“:16,“border-bottom-right-radius“:16,“border-bottom-left-radius“:16,“padding-top“:“45“,“padding-right“:“45“,“padding-bottom“:“45“,“padding-left“:“45“,“border-style“:“solid“}}” border_hover=”def_state” equal_height=”767″ alignment=”” vertical_align=”align_middle” horizontal_align=”” css_animation=”” bg_color=”{“solid“:{“id“:“Light background“,“color“:“#f9fafb“}}” border_color=”{“id“:“Border color“,“color“:“#ecf0f3“}” bg_color_hover=”{“solid“:{“id“:“custom_3715609566673309“,“color“:“#ffffff“}}”][vc_heading heading_text=”لوگو” heading_wrapper=”h5″ heading_color=”{“dir“:“45deg“,“from“:{“id“:“custom_color“,“color“:“#fb8957“},“to“:{“id“:“custom_color“,“color“:“rgba(251,199,87,1)“}}” heading_typography=”{“variants“:“900“,“font_size“:“26px“}” css_animation=””][vc_button_link title=”مشاهده نمونه” text_typography=”{“variants“:“700“,“transform“:“uppercase“,“letter_spacing“:“0.2em“}” link_arrow=”arrow_right” size=”3″ display=”display_block” css_animation=”” link_color=”{“id“:“Light text color“,“color“:“#c0c9d6“}” margin=”{“top“:30,“property“:“margin“}” link_color_h=”{“id“:“Dark color“,“color“:“#2d3543“}”][/vc_content_box][vc_empty_space][vc_content_box style=”style_custom” shadow=”no_shadow” shadow_hover=”big_shadow” overflow=”” el_design=”{“desktop“:{“border-top“:2,“border-right“:2,“border-bottom“:2,“border-left“:2,“border-top-left-radius“:16,“border-top-right-radius“:16,“border-bottom-right-radius“:16,“border-bottom-left-radius“:16,“padding-top“:“45“,“padding-right“:“45“,“padding-bottom“:“45“,“padding-left“:“45“,“border-style“:“solid“}}” border_hover=”def_state” equal_height=”767″ alignment=”” vertical_align=”align_middle” horizontal_align=”” css_animation=”” bg_color=”{“solid“:{“id“:“Light background“,“color“:“#f9fafb“}}” border_color=”{“id“:“Border color“,“color“:“#ecf0f3“}” bg_color_hover=”{“solid“:{“id“:“custom_3715609566673309“,“color“:“#ffffff“}}”][vc_heading heading_text=”قابهای سیم” heading_wrapper=”h5″ heading_color=”{“dir“:“45deg“,“from“:{“id“:“custom_color“,“color“:“#fb8957“},“to“:{“id“:“custom_color“,“color“:“rgba(251,199,87,1)“}}” heading_typography=”{“variants“:“900“,“font_size“:“26px“}” css_animation=””][vc_button_link title=”مشاهده نمونه” text_typography=”{“variants“:“700“,“transform“:“uppercase“,“letter_spacing“:“0.2em“}” link_arrow=”arrow_right” size=”3″ display=”display_block” css_animation=”” link_color=”{“id“:“Light text color“,“color“:“#c0c9d6“}” margin=”{“top“:30,“property“:“margin“}” link_color_h=”{“id“:“Dark color“,“color“:“#2d3543“}”][/vc_content_box][/vc_column][vc_column width=”1/3″ css_animation=””][vc_content_box style=”style_custom” shadow=”no_shadow” shadow_hover=”big_shadow” overflow=”” el_design=”{“desktop“:{“border-top“:0,“border-right“:0,“border-bottom“:0,“border-left“:0,“border-top-left-radius“:16,“border-top-right-radius“:16,“border-bottom-right-radius“:16,“border-bottom-left-radius“:16,“padding-top“:“45“,“padding-right“:“45“,“padding-bottom“:“45“,“padding-left“:“45“}}” border_hover=”default” equal_height=”767″ alignment=”” vertical_align=”align_middle” horizontal_align=”” css_animation=”” bg_color=”{“dir“:“45deg“,“from“:{“id“:“custom_color“,“color“:“#fb8957“},“to“:{“id“:“custom_color“,“color“:“rgba(251,199,87,1)“}}”][vc_heading heading_text=”نام تجاری” heading_wrapper=”h5″ heading_color=”{“solid“:{“id“:“custom_3715609566673309“,“color“:“#ffffff“}}” heading_typography=”{“variants“:“900“,“font_size“:“26px“}” css_animation=””][vc_button_link title=”مشاهده نمونه” text_typography=”{“variants“:“700“,“transform“:“uppercase“,“letter_spacing“:“0.2em“}” link_arrow=”arrow_right” size=”3″ display=”display_block” css_animation=”” link_color=”{“id“:“custom_color“,“color“:“rgba(255,204,154,1)“}” margin=”{“top“:30,“property“:“margin“}” link_color_h=”{“id“:“custom_3715609566673309“,“color“:“#ffffff“}”][/vc_content_box][vc_empty_space][vc_content_box style=”style_custom” shadow=”no_shadow” shadow_hover=”big_shadow” overflow=”” el_design=”{“desktop“:{“border-top“:2,“border-right“:2,“border-bottom“:2,“border-left“:2,“border-top-left-radius“:16,“border-top-right-radius“:16,“border-bottom-right-radius“:16,“border-bottom-left-radius“:16,“padding-top“:“45“,“padding-right“:“45“,“padding-bottom“:“45“,“padding-left“:“45“,“border-style“:“solid“}}” border_hover=”def_state” equal_height=”767″ alignment=”” vertical_align=”align_middle” horizontal_align=”” css_animation=”” bg_color=”{“solid“:{“id“:“Light background“,“color“:“#f9fafb“}}” border_color=”{“id“:“Border color“,“color“:“#ecf0f3“}” bg_color_hover=”{“solid“:{“id“:“custom_3715609566673309“,“color“:“#ffffff“}}”][vc_heading heading_text=”فایل PSD” heading_wrapper=”h5″ heading_color=”{“dir“:“45deg“,“from“:{“id“:“custom_color“,“color“:“#fb8957“},“to“:{“id“:“custom_color“,“color“:“rgba(251,199,87,1)“}}” heading_typography=”{“variants“:“900“,“font_size“:“26px“}” css_animation=””][vc_button_link title=”مشاهده نمونه” text_typography=”{“variants“:“700“,“transform“:“uppercase“,“letter_spacing“:“0.2em“}” link_arrow=”arrow_right” size=”3″ display=”display_block” css_animation=”” link_color=”{“id“:“Light text color“,“color“:“#c0c9d6“}” margin=”{“top“:30,“property“:“margin“}” link_color_h=”{“id“:“Dark color“,“color“:“#2d3543“}”][/vc_content_box][/vc_column][/vc_row]

پشتیبانی 24 ساعته آنلاین